Boedy HP, Sampah
Kartun “Tempat Sampah” by Boedy HP