KH Maimun Zubair by Sugiyanto
Lukisan “KH Maimun Zubair” by Sugiyanto