Gundala Putra Petir by Kustiono
Kartun “Gundala Putra Petir” by Kustiono