Karikatur "Let's Go Home, Ahok" karya Ferri Way
Karikatur “Let’s Go Home, Ahok” karya Ferri Way